Sivustosta

Lapsuuden historiaa -sivusto tarjoaa tietoa, aineistoja ja näkökulmia menneeseen lapsuuteen ja lapsuuden historialliseen tutkimukseen

Sivuston luoja ja ylläpitäjä FT, dos. Antti Malinen on erikoistunut lapsuuden ja perhe-elämän historiaan ja hän työskentelee tutkijatohtorina Kokemuksen historian huippuyksikössä, Tampereen yliopistolla. Malinen johtaa myös Koneen säätiön rahoittamaa tutkimushanketta ”Torjutut, hiljaiset ja kuulluksi tulleet: Lasten kaltoinkohtelun kokemus sijaishuollossa ja sen julkituonnin esteet ja mahdollisuudet vuosina 1950–2025” (2022–2025).

Tutkimuksenteon ohella Malinen vaikuttaa Lapsiasianeuvottelukunnassa, Lapsuudentutkimuksen seurassa sekä Lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuskeskus PERLAssa.

Tervetuloa mukaan tekemään lapsuuden historiaa, olit sitten satunnainen vierailija, opiskelija, historian harrastaja tai tutkija.

Haluatko osallistua sivuston tekemiseen? Voit tarjota lapsuuden historiaan liittyviä

Vierailukirjoituksia

Käsiteltäviä teemoja

Valokuvia

Haastateltavia

Lähetä viestiä osiosta Yhteystiedot

Lapsuuden historian tutkijoista, tallentajista ja aineistoista

Lapsuuden historiaan liittyvä tutkimus on monipuolista niin kansallisesti kuin kansainvälisesti ja sitä tehdään yliopistoissa ja erilaisissa tutkijaverkostoissa.

Lapsuuden historiaa tehdään myös paikallisesti – perheissä, suvuissa ja yhteisöissä, sitä tallentamalla ja jakamalla.

Lapsuuden ja nuoruuden historian tutkimuskirjallisuutta (täydentyvä): 

Aalto, Ilana (2012) Isyyden aika. Historia, sukupuoli ja valta 1990-luvun isyyskeskusteluissa. Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja 112, Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. 

Aapola, Sinikka (2003) Murrosiän lyhyt historia Suomessa. Teoksessa Sinikka Aapola & Mervi Kaarninen  (toim.) Nuoruuden vuosisata. Suomalaisen nuoruuden historia. Helsinki: SKS, 87–105. 

Aapola, Sinikka & Kaarninen, Mervi (2003) Näkökulmia suomalaisen nuoruuden ja nuorison historiaan. Teoksessa Sinikka Aapola & Mervi Kaarninen (toim.) Nuoruuden vuosisata. Suomalaisen nuoruuden historia. Helsinki: SKS, 9–31.

Alanen, Leena (2001) Lapsuus yhteiskunnallisena ilmiönä. Sosiologia ja sukupolvijärjestys. Teoksessa: Anne Sankari & Jyrki Järkämä (toim.) Lapsuudesta vanhuuteen. Iän sosiologiaa. Tampere: Vastapaino, 161–184. 

Alanen, Leena (2009) Johdatus lapsuudentutkimukseen. Teoksessa Leena Alanen & Kirsti Karila (toim.) Lapsuus, lapsuuden instituutiot ja lasten toiminta. Tampere: Vastapaino. 

Alasuutari, Maarit (2003) Kuka lasta kasvattaa? Vanhemmuuden ja yhteiskunnallisen kasvatuksen suhde vanhempien puheessa. Helsinki: Gaudeamus. 

Aukia, Markku (2010) Lapset olkoot ihmisiksi. Suomen talonpoikaiskotien hiljainen kasvatus. Kansantieteellinen tutkimus. Turku: Turun yliopisto. 

Castrén, Anna-Maija (2009) Mahtuuko ero perheeseen? Perheen hajoaminen ja uusperhe perheenä. Teoksessa Riitta Jallinoja (toim.) Vieras perheessä. Helsinki: Gaudeamus, 106–127. 

Eilola, Jari & Valtonen, Heli (2014) Perheen sääntely modernisoituvassa Suomessa. Teoksessa Petri Karonen & Antti Räihä (toim.) Kansallisten instituutioiden muotoutuminen. Suomalainen historiakuva Oma maa -kirjasarjassa 1900–1960. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 83–114.

Fingerroos, Outi & Tapaninen, Anna-Maria & Tiilikainen, Marja (2016) Kurittomat perheet. Perhe-käsitteen monet muodot historiassa ja eri kulttuureissa. Teoksessa Outi Fingerroos & Anna-Maria Tapaninen & Marja Tiilikainen (toim.) Perheenyhdistäminen. Kuka saa perheen Suomeen, kuka ei ja miksi. Tampere: Vastapaino, 21–41. 

Forsberg, Hannele (2018) Lasten tunteet, perhesuhteet ja koti. Teoksessa Petteri Eerola & Henna Pirskanen (toim.) Perhe ja tunteet. Helsinki: Gaudeamus, 31–47. 

Frigren, Pirita (2016) Kotisatamassa. Merimiesten vaimot, naisten toimijuus ja perheiden toimeentuloehdot 1800-luvun suomalaisessa satamakaupungissa. Jyväskylä studies in humanities 277. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6511-2

Haapala, Pertti (2003) Nuoriso numeroina. Teoksessa Sinikka Aapola & Mervi Kaarninen  (toim.) Nuoruuden vuosisata. Suomalaisen nuoruuden historia. Helsinki: SKS, 67–85. 

Hämäläinen, Juha (2007) Lastensuojelun kehityslinjoja. Tutkimus Suomen lastensuojelun aatepohjasta ja oppihistoriasta. Snellman-instituutin A-sarja 22. Kuopio: Snellman-instituutti. 

Haavio-Mannila, Elina (1984a) Perheen ja työn suhde. Teoksessa Elina Haavio-Mannila & Riitta Jallinoja & Harriet Strandell (toim.) Perhe, työ ja tunteet. Ristiriitoja ja ratkaisuja. Porvoo, Helsinki, Juva: WSOY, 184–202. 

Haavio-Mannila, Elina (1948b) Perhe hoiva- ja tunneyhteisönä. Teoksessa Elina Haavio-Mannila & Riitta Jallinoja & Harriet Strandell (toim.) Perhe, työ ja tunteet. Ristiriitoja ja ratkaisuja. Porvoo, Helsinki, Juva: WSOY, 111–183. 

Hult, Juhani (1995) Asutustilan perilliset – toinen sukupolvi yhteiskunnassa. Teoksessa Erkki Laitinen (toim.) Rintamalta raivioille. Sodanjälkeinen asutustoiminta 50 vuotta. Jyväskylä: Atena, 333–350.

 Hytönen, Kirsi-Maria (2014) ”Ei elämääni lomia mahtunut” : naisten muistelukerrontaa palkkatyöstä talvi- ja jatkosotien ja jälleenrakennuksen aikana. Joensuu: Suomen kansantietouden tutkijain seura. 

Hytönen, Kirsi-Maria & Malinen, Antti & Salenius, Paula & Haikari, Janne, Markkola, Pirjo & Kuronen, Marjo & Koivisto, Johanna (2016) Lastensuojelun sijaishuollon epäkohdat ja lasten kaltoinkohtelu 1937–1983. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2016:22. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. 

Häggman, Kai (1994) Perheen vuosisata. Perheen ihanne ja sivistyneistön elämäntapa 1800-luvun Suomessa. Historiallisia Tutkimuksia 179. Helsinki: Suomen Historiallinen Seura. 

Hännikäinen, Irmeli (1998) Vaimot sotainvalidien rinnalla. Elämäntehtävänä selviytyminen. Helsinki: Gaudeamus. 

Ilonen, Anneli (2013) Rajan lapset. Identiteettityö Kannaksen evakkojen sukupolvissa. Väitöskirjatutkimus. Acta Universitatis Lapponiensis 258. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus.

Jabai, Ellen (2015) ”Ei, ei se lapsi synny”. Nuorten naisten abortinhaku ja toimijuus Helsingin sosiaalineuvolassa 1950- ja 1960-luvuilla. Talous- ja sosiaalihistorian pro gradu –tutkielma. Helsinki: Helsingin yliopisto. 

Kaarninen, Mervi (2008) Punaorvot 1918. Jyväskylä: Minerva.

Kaarninen, Mervi (1995) Nykyajan tytöt. Koulutus, luokka ja sukupuoli 1920- ja 1930-lukujen Suomessa. Helsinki: Suomen historiallinen seura.  

Kaarninen, Mervi (2003) Nuoren tasavallan nuorison ongelmat. Oliko Suomessa nuoriso-ongelma? Teoksessa Sinikka Aapola & Mervi Kaarninen (toim.), Nuoruuden vuosisata. Suomalaisen nuoruuden historia. Helsinki: SKS, 216–237.

Kemppainen, Jaana (2001) Kotikasvatus kolmessa sukupolvessa. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. 

Keravuori, Kirsi (2015) ”Rakkaat poikaiset.” Simon ja Wilhelmina Janssonin perhekirjeet egodokumentteina (1858–1887). Annales Universitatis Turkuensis C 411. Turku: Turun yliopisto, http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-6211-2.

Kivimäki, Ville (2015) Uusi Suomi: Sotasukupolvi ja sodanjälkeinen aika. Teoksessa Ville Kivimäki & Kirsi-Maria Hytönen, (toim.), Rauhaton rauha: Suomalaiset ja sodan päättyminen 1944–1950, s. 285–321. Tampere: Vastapaino.

Kivimäki, Ville (2013) Murtuneet mielet. Taistelu suomalaissotilaiden hermoista 1939–1945. WSOY: Helsinki.

Kivimäki, Ville (2010) Sodan rampauttama vanhemmuus. Teoksessa Sari Näre, Jenni Kirves & Juha Siltala (toim.), Sodan kasvattamat, s. 186–209. Helsinki: WSOY.

Kirves, Jenni, Kivimäki, Ville, Näre, Sari & Siltala, Juha (2010) Sodassa kasvaneiden tunneperintö. Teoksessa Sari Näre, Jenni Kirves & Juha Siltala (toim.), Sodan kasvattamat, s. 387–410. Helsinki: WSOY. 

Korkiakangas, Pirjo (1996) Muistoista rakentuva lapsuus. Agraarinen perintö lapsuuden työnteon ja leikkien muistelussa. Kansatieteellinen Arkisto 42. Helsinki: Suomen Muinaismuistoyhdistys.

Lammi-Taskula, Johanna (2004) Sukupuolijärjestelmä, vanhempainvapaat ja isät. Teoksessa Ilana Aalto & Jani Kolehmainen (toim.) Isäkirja. Mies, vanhemmuus ja sukupuoli. Tampere: Vastapaino, 167–192.

Lähteenmäki, Maria (1997) Mahdollisuuksien aika. Työläisnaiset ja yhteiskunnan muutos 1910 – 30-luvun Suomessa. Bibliotheca Historica 2. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Malinen, Antti, Eilola Jari & Frigren, Pirita. (2021) Perheyhteisö ja sen rajat modernisoituvassa yhteiskunnassa: ihanteet ja eletty arki. Teoksessa Suomalaisen yhteiskunnan historia 1500-2000 , osa II: Yhteisöt ja identiteetit. Tampere: Vastapaino, tulossa.

Malinen, Antti (2019) Ristinkantajat. Maalaisemäntien sisäiset ristiriidat ja niiden sielunhoidollinen käsittely toisen maailmansodan jälkeisessä Suomessa. Teoksessa J. Annola, V. Kivimäki & A. Malinen (toim.). Eletty historia. Kokemus näkökulmana menneisyyteen. Tampere: Vastapaino. 367–396.

Malinen, Antti (2014) Perheet ahtaalla. Asuntopula ja siihen sopeutuminen toisen maailmansodan jälkeisessä Helsingissä 1944-1948. Väestöntutkimuslaitoksen julkaisusarja D 59/2014. Helsinki: Väestöliitto.

Malinen, Antti (2018) Marriage Guidance, Women and the Problem(s) of Returning Soldier(s) in Finland, 1944–1946. Scandinavian Journal of History. 32:1, 112–140.

Malinen, Antti & Tamminen, Tuomo (2017) Jälleenrakentajien lapset. Sotienjälkeinen Suomi lapsen silmin. Helsinki: Gaudeamus.

Malinen, Antti (2017) Rauhaa rauhattomuuteen: luonnon ja eläinten merkitys vaikeissa oloissa eläneiden lasten elämässä, n. 1945–1960. Kasvatus & Aika (11) 1, 24–40.

Markkola, Pirjo (1994) Työläiskodin synty: Tamperelaiset työläisperheet ja yhteiskunnallinen kysymys 1870-luvulta 1910-luvulle. Historiallisia Tutkimuksia 187. Helsinki: Suomen Historiallinen Seura.

Määttänen, Kirsti (1993) Äidit ja tyttäret, anopit ja miniät. Teoksessa Ulla Piela (toim.) Aikanaisia. Kirjoituksia naisten omaelämäkerroista. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 149–164.

Nevala, Seija-Leena (2003) Pikkulotat ja suojeluskuntapojat kansakuntaa rakentamassa. Teoksessa Sinikka Aapola & Mervi Kaarninen (toim.), Nuoruuden vuosisata. Suomalaisen nuoruuden historia. Helsinki, 326–343. 

Nieminen, Juha (1995) Nuorisossa tulevaisuus. Suomalaisen nuorisotyön historia. Helsinki: Lasten keskus.  

Nieminen, Juha (2003) Vanhempain valvottavista asiantuntijain analysoitaviksi. Teoksessa Sinikka Aapola & Mervi Kaarninen (toim.), Nuoruuden vuosisata. Suomalaisen nuoruuden historia. Helsinki, 260–281. 

Näre, Sari, Kirves, Jenni & Siltala, Juha (2010) Sodan kasvattamat. Helsinki: WSOY. 

Näre, Sari & Kirves, Jenni (2010) Lapsuus sodan keskellä. Teoksessa Sari Näre, Jenni Kirves & Juha Siltala (toim.) Sodan kasvattamat, s. 13–30. Helsinki: WSOY. 

Näre, Sari (2010) Lapset sodan uhreina. Teoksessa Sari Näre, Jenni Kirves & Juha Silta (toim.) Sodan kasvattamat, 169–185. Helsinki: WSOY. 

Ollila, Anne (1993) Suomen kotien päivä valkenee…Marttajärjestö suomalaisessa yhteiskunnassa vuoteen 1939. Historiallisia Tutkimuksia 173. Helsinki: SHS. 

Peltola, Jarmo (2008) Lama, pula ja työttömyys: tamperelaisperheiden toimeentulo 1928–1938. 1930-luvun lama teollisuuskaupungissa II. Tampere: Tampere University Press.

Pohjola, Kirsi (1999) Naisten salaiset maailmat. SoPHi. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.  

Pulma, Panu (1987) Kerjuulavasta perhekuntoutukseen. Lapsuuden yhteiskunnallistuminen ja lastensuojelun kehitys Suomessa. Teoksessa Panu Pulma & Oiva Turpeinen (kirj.) Suomen lastensuojelun historia. Helsinki: Lastensuojelun Keskusliitto, 7–266. 

Pylkkänen, Anu (2012) Vaihtoehto avioliitolle. Seksuaalisuudesta yhteistalouden määrittelyyn. Tampere: Vastapaino. 

Rahikainen, Marjatta (2006) Maatalouden piiat pitäjänhistorioiden valossa. Teoksessa Marjatta Rahikainen & Kirsi Vainio-Korhonen (toim.) Työteliäs ja uskollinen. Naiset piikoina ja palvelijoina keskiajalta nykypäivään. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1092. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 153–175. 

Rahikainen, Marjatta (2003) Nuorena työhön. Lasten ja nuorten työnteko 1900–1970. Teoksessa Sinikka Aapola & Mervi Kaarninen (toim.), Nuoruuden vuosisata. Suomalaisen nuoruuden  historia. Helsinki: SKS, 161–185. 

Rantalaiho, Liisa (1994) Sukupuolisopimus ja Suomen malli. Teoksessa Anneli Anttonen & Lea Henriksson & Ritva Nätkin (toim.) Naisten hyvinvointivaltio. Tampere: Vastapaino, 9–30.

Ritala-Koskinen, Aino (2009) Kuinka uusperhe kesytetään? Teoksessa Riitta Jallinoja (toim.) Vieras perheessä. Helsinki: Gaudeamus, 128–145. 

Ritamies, Marketta (2006) Sinappikylvystä ehkäisypilleriin. Suomalaisen perhesuunnittelun historia. Helsinki: Väestöliitto. 

Räisänen, Arja-Liisa (1994) Onnellisen avioliiton ehdot. Sukupuolijärjestelmän muodostumisprosessi suomalaisissa avioliitto- ja seksuaalivalistusoppaissa 1865-1920. Helsinki: Suomen Historiallinen Seura.

Saarimäki, Pasi (2010) Naimisen normit, käytännöt ja konfliktit. Esiaviollinen ja aviollinen seksuaalisuus 1800-luvun lopun keskisuomalaisella maaseudulla. Jyväskylä Studies in Humanities 138. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/23241

Saarimäki, Pasi (2018) Bourgeoius Women and the Question of Divorce in Finland in the Late 19th and early 20th Centuries. Scandinavian Journal of History 43:1, 64–90.

Tuomaala, Saara (2011) Kamppailu yhteisestä koulusta ja oppivelvollisuudesta. Teoksessa Anja Heikkinen & Pirkko Leino-Kaukiainen (toim.) Valistus ja koulunpenkki. Kasvatus ja koulutus Suomessa 1800-luvulta 1960-luvulle. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura,  95–110.

Törrönen, Maritta (2012) Onni on joka päivä. Lapsiperheen arki ja hyvinvointi, Helsinki: Gaudeamus.

Tähtinen, Juhani (1992) Miten kasvattaa pikkulapsia: kasvatusmoraliteetin ja -suuntausten lähtökohtien muutoksia Suomessa 1850–1989 suomenkielisten kasvatus- ja hoito-oppaiden sekä aikakauslehdistön ilmaisemana. Turku: Turun yliopisto.

Ulkuniemi, Seija (2005) Valotetut elämät. Perhevalokuvan lajityyppiä pohtivat tilateokset dialogissa katsojien kanssa. Acta Electronica Universitatis Lapponiensis 36. Rovaniemi: Lapin yliopisto.

Uotila, Merja (2013) Kylän kummit: käsityöläisten kummiverkostot maaseutuyhteisön sosiaalisten suhteiden heijastajina 1800-luvun alkupuolella. Teoksessa Jari Eilola & Laura-Kristiina Moilanen (toim.) Yhteisöllisyyden perintö. Historiallinen Arkisto 139. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 247–277.

Valtonen, Heli (2004) Minäkuvat, arvot ja mentaliteetit. Tutkimus 1900-luvun alussa syntyneiden toimihenkilönaisten omaelämäkerroista. Jyväskylä studies in humanities 26. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.

Virkkunen, Gia (2010) Köyhyydestä ei puhuttu, sitä vaan elettiin. Köyhyyden kokemus ja selviytyminen 1930-luvun pulan oloissa Suomen maaseudulla. Bibliotheca Historica 127. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki.

Yesilova, Katja (2009) Ydinperheen politiikka. Helsinki: Gaudeamus.

Tutkimusryhmiä

Kokemuksen historian huippuyksikkö, Tampereen yliopisto

Huippuyksikössä työskentelee laaja joukko lapsuuden historiasta kiinnostuneita tutkijoita, muun muassa Mervi Kaarninen, Sari Katajala-Peltomaa, Tuomas Laine-Frigren, Antti Malinen, Pirjo Markkola, Heidi Morrison, Stephanie Olsen ja Tanja Vahtikari.

Yksiköstä löytyy lisäksi vahvaa lastensuojelun historian osaamista. Esimerkiksi Pirjo Markkola, Kirsi-Maria Hytönen ja Antti Malinen tekevät yhteistyötä lastensuojelualan toimijoiden kanssa, muun muassa Pesäpuu ry:n ja Lastensuojelun Keskusliiton kanssa. Yhteistyö käynnistyi jo vuosina 2014-2016. jolloin he työskentelivät, Pirjo Markkolan toimiessa johtajana, Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamassa lastensuojelun menneisyyshankkeessa. Hanke ja sen loppuraportti syntyivät lukuisten tutkijoiden ja haastateltavien yhteistyönä.


Childhood and Education (CE) -tutkimuskeskittymä, Jyväskylän yliopisto

Childhood and Education -ryhmässä tutkitaan lapsuuden ja nuoruuden sekä kasvatuksen ja koulutuksen historiaa monitieteisesti ja monesta eri näkökulmasta. Ryhmän tutkijat tarkastelevat muun muassa lapsuutta sotienjälkeisessä Suomessa, avioliitto- ja perhehistoriaa, lastensuojelun historiaa, kodin ja koulun välistä yhteistyötä sekä historian oppimista ja opettamista.


LAPANEN – Northern Research Group for History of Childhood and Education

LAPANEN is a multidisciplinary group gathering together researchers who work with questions related to history of education, childhood and youth at the University of Oulu. The Finnish acronym Lapanen means ‘mitten’ in English. The acronym refers to history of childhood as a research field (lapsuuden ja nuoruuden historia), but at the same time it also refers to our Northern region, and our ways of working together.

Nuorisotutkimusseura ry – Nuorisotutkimusverkosto

Nuorisotutkimusseura harjoittaa tutkimustoimintaa vuonna 1999 perustetun Nuorisotutkimusverkoston kautta. Nuorisotutkimusverkosto tuottaa monitieteistä tutkimustietoa ja osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun tarjoten näkökulmia nuorten parissa tehtävän käytännön työn, hallinnon ja politiikan kentille. Verkostossa tehdään myös lapsuuden ja nuoruuden historiaan liittyvää tutkimusta.

Lasten ja nuorten köyhyyskokemukset -tutkimushanke (professori Kirsi Vainio-Korhonen, Turun yliopisto / Koneen säätiö)

Monitieteinen historian ja sosiaalityön tutkimusta yhdistävä hanke tuottaa uutta tietoa yhteiskunnallisten kriisien seurauksista köyhien ja huono-osaisten lasten ja nuorten elämään pitkällä aikaperspektiivillä. Hanke tarjoaa tietoa yhtäältä siitä, miten arjen köyhyyskokemukset eroavat aikakaudesta ja kriisistä toiseen ja toisaalta siitä, mikä lapsena ja nuorena koetussa köyhyydessä on samaa riippumatta aikakaudesta ja yhteiskunnallisista olosuhteista.

Keskeistä englanninkielistä lapsuuden historiaa käsittelevää tutkimusta (a short bibliography on the history of childhood):

Aasgaard, Reidar, Bunge, Marcia  Roos, Merethe (toim.) (2019). Nordic Childhoods 1700–1960

From Folk Beliefs to Pippi Longstocking, Routledge.

Beah, Ishmael (2007) A Long Way Gone: Memoirs of a Boy Soldier. New York: Farrar, Straus and Giroux.

Bhaba, Jacqueline (2013) Child Migration & Human Rights in a Global Age. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Buettner, Elizabeth (2004) Empire Families: Britons and Late Imperial India. Oxford: Oxford University Press.

Bunge, Marcia J. (toim.) (2001). The Child in Christian Thought. Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans.

Burguière, André, Christiane Klapisch-Zuber, Martine Segalen, and François Zonabend, (toim.) (1996) A History of the Family. Vol. 1, Distant Worlds, Ancient Worlds. Cambridge, UK: Polity Press.

Calvert, Karin (1992) Children in the House: The Material Culture of Early Childhood, 1600–1900. Boston: Northeastern University Press.

Chudacoff, Howard P. (2007) Children at Play: An American History. New York: New York University Press.

Classen, Albrecht (toim.) (2005) Childhood in the Middle Ages and the Renaissance. Berlin: De Gruyter.

Coninck-Smith, Ning de, Bengt Sandin, and Ellen Schrumpf (toim.) (1997) Industrious Children: Work and Childhood in the Nordic Countries, 1850–1990. Odense, Denmark: Odense University Press.

Coontz, Stephanie (1992) The Way We Never Were: American Families and the Nostalgia Trap. New York: Basic Books.

Cunningham, Hugh (1995) Children and Childhood in Western Society since 1500. London: Longman.

Ducat, Jean (2006) Spartan Education: Youth and Society in the Classical Period. Cardiff: University of Wales Press.

Eden, Jason, and Naomi Eden (2017) Age Norms and Intercultural Interaction in Colonial North America. Lanham, MD: Lexington Books.

Fass, Paula S. (2007) Children of a New World: Society, Culture, and Globalization. New York: New York University Press.

Fass, Paula S. Fass, Paula S. (toim.) (2013) Routledge History of Childhood in the Western World. London: Routledge.

Fass, Paula S., & Michael Grossberg (toim.) (2012) Reinventing Childhood after World War II. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

Fletcher, Anthony (2008) Growing Up in England: The Experience of Childhood, 1600–1914. New Haven, CT: Yale University Press.

Giladi, Avner (1992) Children of Islam: Concepts of Childhood in Medieval Muslim Society. Basingstoke, UK: Palgrave Macmillan.

Gonzalez, Ordinad F. & Bianca Premo (toim.) (2007) Raising an Empire: Children in Early Modern Iberia and Colonial Latin America. Albuquerque: University of New Mexico Press.

Hannawalt, A. Barbara. (1993) Growing Up in Medieval London: The Experience of Childhood in History. Oxford: Oxford University Press.

Hawes, Joseph M. (1991) The Children’s Rights Movement: A History of Advocacy and Protection. New York: Twayne.

Hecht, Tobias (toim.) (2002) Minor Omissions: Children in Latin American History and Society. Madison: University of Wisconsin Press.

Hennessy, Cecily (2008) Images of Children in Byzantium. Aldershot, UK: Ashgate.

Heywood, Colin (2001) A History of Childhood: Children and Childhood in the West from Medieval to Modern Times. Cambridge, UK: Polity Press.

Hobbs, Jim, Jim McKechnie & Michael Lavalette (toim.) (1999) Child Labor: A World History Companion. Santa Barbara, CA: ABC-CLIO.

Holt, Marilyn Irvin (2001) Indian Orphanages. Lawrence: University Press of Kansas.

Honeck, Mischa & Marten, James (toim.) (2018) War and Childhood in the Era of the Two World Wars. New York: Cambridge University Press.

Hsiung, Ping-chen (2005) A Tender Voyage: Children and Childhood in Late Imperial China. Stanford, CA: Stanford University Press.

Ihimaera, Witi (toim.) (1998) Growing Up Maori. Auckland, New Zealand: Tandem Press.

Illick, Joseph (2002) American Childhoods. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

Jacobson, Lisa (2004) Raising Consumers: Children and the American Mass Market in the Early Twentieth Century. New York: Columbia University Press.

Janssen, Rosalind M., and Jac J. Janssen (1990) Growing Up and Getting Old in Ancient Egypt. London: Rubicon.

Kelly, Catriona (2007) Children’s World: Growing Up in Russia, 1890–1991. New Haven, CT: Yale University Press.

King, Wilma (1995) Stolen Childhood: Slave Youth in Nineteenth-Century America. Bloomington: Indiana University Press.

Kinney, Anne Behnke (2004) Representations of Childhood and Youth in Early China. Stanford, CA: Stanford University Press.

Kociumbus, Jan (1997) Australian Childhood: A History. St. Leonards, Australia: Allen & Unwin.

MacLehose, William F. A (2006) Tender Age: Cultural Anxieties over the Child in the Twelfth and Thirteenth Centuries. New York: Columbia University Press.

Mahood, Linda (2009) Feminism and Voluntary Action: Eglantyne Jebb and Save the Children, 1876–1928. Basingstoke, UK: Palgrave Macmillan.

Marcus, Ivan G. (1996) Rituals of Childhood: Jewish Acculturation in Medieval Europe. New Haven, CT: Yale University Press-

Marten, James (toim.) (2002) Children and War: A Historical Anthology. New York: New York University Press.

Marten, James & Foyster, Elizabeth (toim.) (2010) Cultural History of Childhood and Family. 6 vols. Oxford: Berg.

Maynes, Mary Jo (1985) Schooling in Western Europe: A Social History. Albany: State University of New York Press.

Milanich, Nar (2009) Children of Fate: Childhood, Class and the State in Chile, 1850–1930. Durham, NC: Duke University Press.

Mintz, Stephen (2004) Huck’s Raft: A History of American Childhood. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Morrison, Heidi (2012) The Global History of Childhood Reader. London: Routledge.

Narinelli, Clark (1990) Child Labor and the Industrial Revolution. Bloomington: Indiana University Press.

Neils Jennifer & Oakley, John H. (2003) Coming of Age in Ancient Greece: Images of Childhood from the Classical Past. New Haven, CT: Yale University Press.

Orme, Nicholas (2001) Medieval Children. New Haven, CT: Yale University Press.

Pollock, Linda (1987) A Lasting Relationship: Parents and Children over Three Centuries. Hanover, NH: University Press of New England.

Pomfret, David M. (2016) Youth and Empire: Trans-colonial Childhoods in British and French Asia. Stanford, CA: Stanford University Press-

Premo, Bianco (2005) Children of the Father King: Youth, Authority, and Legal Minority in Colonial Lima. Chapel Hill: University of North Carolina Press-

Pufall, Peter B. & Unsworth, Richard P. (toim.) (2004) Rethinking Childhood. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.

Rawson, Beryl (toim.) (2011) A Companion to Families in the Greek and Roman Worlds. Chichester, UK: Wiley-Blackwell.

Rawson, Beryl & Weaver, Paul (toim.) (1997) The Roman Family in Italy: Status, Sentiment, Space. Oxford: Clarendon.

Reese, William J. (2011) America’s Public Schools: From the Common School to “No Child Left Behind.” Baltimore: The Johns Hopkins University Press.

Rosen, David M. (2015) Child Soldiers in the Western Imagination: From Patriots to Victims. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.

Sears, Elizabeth (198) The Ages of Man: Medieval Interpretations of the Life Cycle. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Sen, Satadru (2005) Colonial Childhoods: The Juvenile Periphery of India, 1850–1945. London: Anthem.

Sommerville, John C. (1992) The Discovery of Childhood in Puritan England. Athens: University of Georgia Press.

Stargardt, Nicholas (2005) Witnesses of War: Children’s Lives under the Nazis. New York: Alfred A. Knopf.

Stearns, Peter N. (2006) Childhood in World History. New York: Routledge.

Sussman, George D. (1982) Selling Mothers’ Milk: The Wet-Nursing Business in France, 1715–1914. Urbana: University of Illinois Press-

Vallgårda, Karen (2015) Imperial Childhoods and Christian Mission: Education and Emotions in South India and Denmark. Basingstoke, UK: Palgrave Macmillan.

Young, Deborah (2006) The Life Cycle in Western Europe, c. 1300–c. 1500. Manchester, UK: Manchester University Press-

Zelizer, Viviana A. (1985) Pricing the Priceless Child: The Changing Social Value of Children. New York: Basic Books.