Tarinat

Lastensuojelun sijaishuoltoa ja kasvattilapsia käsittelevää tutkimusta vuosilta 1941–1983

28.4.2021 | Teksti: Antti Malinen

Vuosina 2014–2016 toteutetun lastensuojelun menneisyyshankkeen (STM) eräs keskeinen tehtävä oli rakentaa historiallinen konteksti vuosina 1937–1983 toteutun lastensuojelun normeille, valvonnalle ja käytännöille. Osana tätä tehtävää tutkijaryhmä keräsi myös tietoa siitä, minkälaista tutkimustietoa tuotettiin ensimmäisen lastensuojelulain aikana 1937–1983 toteutetusta sijaishuollosta ja kasvattilapsista.

Sijaishuollon eri muotoja ja käytäntöjä tutkittiin erityisesti korkeakoulujen piirissä, mutta myös viranomaistoimijat sekä järjestöt tekivät lukuisia tutkimuksia. Menneisyyshankkeen loppuraportissa tarkastelimme lähemmin Yhteiskunnallisen korkeakoulun ja sen seuraajan Tampereen yliopiston piirissä tehtyä tutkimusta. Tampereen yliopistolla ja sen edeltäjällä on pitkät perinteet sosiaalihuollon ja -työn koulutuksen saralla, ja tarkasteltavalla ajanjaksolla korkeakoulu oli keskeisin sosiaalityöntekijöitä kouluttava taho.

Erityisen huomion kohteeksi nostimme Yhteiskunnallisen korkeakoulun ja Tampereen yliopiston opinnäytteet, joiden voidaan nähdä kuvastavan sosiaalihuollon ja -työn koulutuksen tiedonintressejä. Kirjaston tuolloisen Tamcat-tietokannan perusteella suoritettu haku toi esille, että vuosina 1944–1983 tehtiin yhteensä 141 huostaanotettujen lasten sijaishuoltoa käsittelevää korkeakoulutasoista opinnäytettä.

Enemmistö opinnäytteistä käsitteli laitoksissa, lastenkodeissa ja koulukodeissa, tapahtuvaa huoltoa. Noin viidennes opinnäytteistä käsitteli perhehoitoa ja kasvatuskoteja. Suuressa enemmistössä opinnäytteistä sijaishuollon käytäntöjä tarkasteltiin asiakirja-aineistoihin ja työntekijöiden haastatteluihin tai lomakekyselyihin tukeutuen. Ainostaan seitsemässä opinnäytteessä sijoitettujen lasten omat kokemukset sijaishuollosta nostettiin tutkimuksen kohteeksi. (Leväkkö 1954; Utriainen 1954; Kaijunpää 1959; Nyberg 1969; Keskitalo 1973; Laitila 1980; Nyman 1983.)

Koska hankkeen aikana kerätyllä tietokannalla voi olla myös yleisempää hyötyä, niin julkaisen tämän lyhyen taustoituksen lopuksi bibliografian, johon on listattu lastensuojelun sijaishuoltoa ja kasvattilapsia käsitteleviä artikkeleita, opinnäytteitä ja tutkimusraportteja vuosilta 1941–1983.

Tutkimus on listattu aikajärjestyksessä ja mahdollisia täydennysehdotuksia voi lähettää lapsuudenhistoriaa.fi-verkkosivujen lomakkeen välityksellä.

 

Kirjallisuutta

Hytönen, Kirsi-Maria, Malinen Antti, Salenius Paula, Haikari Janne, Markkola Pirjo, Kuronen Marjo, Koivisto Johanna. (2016). Lastensuojelun sijaishuollon epäkohdat ja lasten kaltoinkohtelu 1937-1983. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. (Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2016:22).

Malinen, Antti, Hytönen Kirsi-Maria, Oksanen Johanna. (2017). Lastensuojelun hallinnosta sen tekijöiden, kohteiden ja kokemusten historiaan. Kasvatus & aika 11 (1), 84–100.

Malinen Antti, Hytönen Kirsi-Maria. (2018). Kaltoinkohtelun äänet ja hiljaisuudet lastensuojelun historian tutkimuksessa. Teoksessa Hannikainen Matti O, Danielsbacka Mirkka, Tepora Tuomas (toim.) Menneisyyden rakentajat : teoriat historiantutkimuksessa. Helsinki: Gaudeamus, 132-149.

Lastensuojelun sijaishuoltoa ja kasvattilapsia käsitteleviä artikkeleita, opinnäytteitä ja tutkimusraportteja vuosilta 1941–1983

Kosti, Pirjola (1941) Kasvatuslaitosten asema lastensuojelulain voimaantultua. Huoltaja 16.

Korhonen, Maire (1944) Äitien- ja lastenkodit Uudellamaalla.

Lappalainen, Elsa (1944) Lastenkotien kasvatit. Yhteiskunnallinen korkeakoulu.

Ohls, Meri (1944) Yhdistys Koteja kodittomille lapsille r.y:n toiminta lasten sijoittajana yksityis- ja kasvatuskoteihin. Yhteiskunnallinen korkeakoulu.

Mäki, Helmi (1944) Pernasaaren kasvatuslaitoksen oppilasaines ja sen sijoittuminen yhteiskuntaan. Yhteiskunnallinen korkeakoulu.

Outinen, Sonja (1945) Valtion kasvatuslaitoksiin määrättyjen lasten ja nuorten henkilöiden kotiolot. Yhteiskunnallinen korkeakoulu.

Tamminen, Liisa (1945) Valtion kasvatuslaitosten oppilasaineksen lajittelu, sen perusteet ja merkitys. Yhteiskunnallinen korkeakoulu.

Kasvatus- ja työlaitoskomitean mietintö (1946). I. Kasvatuslaitokset. Helsinki 1946:1.

Puska, Aino (1946) Kasvattilasten hoidon valvonta. Tutkielma sosiaalihuoltajan loppututkintoa varten. Yhteiskunnallinen korkeakoulu.

Vasala, Sisko (1946) Oulun raajarikkoisten lastenkoti. Yhteiskunnallinen korkeakoulu.

Kujala, Taimi (1947) Lastenkotihoito ja perhehoito toisiinsa verrattuina. Yhteiskunnallinen korkeakoulu.

Ruokosuo, Ilmi (1947) Hausjärven-Riihimäen lastenkodin kehitys ja sen hoidokkiaines. Yhteiskunnallinen korkeakoulu.

Kantola, Helvi (1948) Vuorelan koulukodin oppilasaines ja sen sijoittuminen yhteiskuntaan. Yhteiskunnallinen korkeakoulu.

Tuohimetsä, Kaija (1948) Ammattikasvatus Helsingin kaupungin koulukodeissa. Yhteiskunnallinen korkeakoulu.

Pinomäki, Kaarina (1948) Vv. 1936-40 Rauhaniemen lastenkodista päässeiden lasten esi- ja jälkivaiheet nimenomaan jälkihuoltokysymystä silmälläpitäen. Yhteiskunnallinen korkeakoulu.

Jaatinen, Aune (1949) Lastenkotien vaatetustalouden hoito. Yhteiskunnallinen korkeakoulu.

Korosuo, Osmo (1949) Hoidettavien ryhmittely poikien koulukodeissa. Yhteiskunnallinen korkeakoulu.

Saloriutta, Lauri (1949) Palhoniemen koulukodin oppilasaines ja sen sijoittuminen yhteiskuntaan. Yhteiskunnallinen korkeakoulu.

S., T., (1949) Huomioita huostaanottomenettelystä. Huoltaja (37) 13-14, 251-258.

K., M. (1950) Eräitä ajatuksia kasvattilapsijärjestelmästämme. Huoltaja (38), 473-474.

Mäki, Niilo (1950) Valtion kasvatuslaitoksista vuosina 1931-35 päässeiden poikien myöhempi rikollisuus. Huoltaja (38)

Toikka, Tyyne (1950) Lastenkotien päiväjärjestys. Yhteiskunnallinen korkeakoulu.

Maallikko (1951) Pojista miehiä tehdään Kylliälässä. Huoltaja (39), 159-161.

Pietiläinen, Margareetta (1951) Pipolan lastenkoti vv. 1945-1950. Yhteiskunnallinen korkeakoulu.

Weissenberg, Guy von (1951) Selvitys kasvatuslaitostemme vaikutuksesta. Huoltaja (39), 270-

Helasvuo, Kaarlo (1952) Koulukotien oppilaat ja nuoret rikoksentekijät. Huoltaja (40), 175.

Karvonen, Kirsti (1952) Kasvatus- ja lastensuojelulautakunnat Suomessa. Yhteiskunnallinen korkeakoulu.

Kukkonen, Annikki (1952) Huostaanotetun lapsen ja nuoren henkilön huolto yksityiskodissa. Yhteiskunnallinen korkeakoulu.

Paloheimo, Martti (1952) Kasvattilapsista ja niiden valvonnasta. Huoltaja (40) 15-16, 371-375.

Peltola, Eeva (1952) Kasvattilapset ja kasvatuskodit Alavuden kunnasa. Tutkielma sosiaalihuoltajan loppututkintoa varten. Yhteiskunnallinen korkeakoulu.

Talvitie, Mauno (1952) Sosiaalilautakunta holhoojana. Yhteiskunnallinen korkeakoulu.

Verkkosalo, Hilkka (1952) Huostassaolevien lasten lapsilisät ja niiden käyttö. Huoltaja (40), 416-418, 423.

Yhteisiä periaatteita kasvatuskotihoidon käytöstä huoltomenetelmänä. (1952) Huoltaja (40), 421-423.

Lastenkoti on hätäratkaisu (1953) Huoltaja (41), 1, 14-15.

Lapsen pitkäaikainen sijoitus (1953) Huoltaja (41) 4, 85-87.

Nyberg, Bertel (1953) Kaunis on kakku päältä. Pelastakaa lapset 1953:4, 1-2.

Pirinen, Aulis (1953) Varsinaiset lastensuojelutapaukset ja niiden hoito Kaavin kunnassa vv. 1948-1952. Yhteiskunnallinen korkeakoulu.

Rautanen, Elina (1953)Yksityisten hoitokotien valinta. Eräitä lapsen yksityiskotiin sijoitusta koskevia näkökohtia. Huoltaja 17 (41), 432-436.

Rautanen, Elina (1953) Enemmän harkintaa lasten siirtoihin. Pelastakaa Lapset 1953:2, 1-2.

Suometsä, Saara & Tikka, Martta (1953) Lapsiin kohdistuneet huostaanottotoimenpiteet eräissä Suomen kunnissa vv. 1932-1951. Lastensuojelun keskusliiton julkaisuja.

Stenroos, Eero (1953) Sijoitushoito realistisessa kirjallisuudessamme. Huoltaja (41) 3, 55-58.

Törnudd, Margit (1953) Adoption uudelleenjärjestely. Huoltaja 9 (41), 239-242.

Weissenberg, Guy von (1953) Lasten laitostuminen. Huoltaja (41) 22, 579-585.

Erko, Walter (1953) Lapsi ja laitos. Huoltaja (41) 17, 427-431.

Hiltunen, Hertta (1954) Lapsille sopivia askarteluja lastenkodissa. Yhteiskunnallinen korkeakoulu.

Achrén, Anna-Liisa (1954) Riihimäen kauppalan lastenkodissa vuosina 1930-1950 hoidettujen lasten jälkihuolto ja jälkivaiheet. Yhteiskunnallinen korkeakoulu.

Helasvuo, Kaarlo (1954) Laitospoikien keskinäisestä väkivaltaisuudesta. Jyväskylän kasvatusopillisen korkeakoulun julkaisuja 9.

Korppi, Laura (1954) Lastensuojelun aiheuttamien kustannuksien korvaaminen lastensuojelulain mukaisesti. Yhteiskunnallinen korkeakoulu.

Leväkkö, Eira (1954) Sijaiskotihoito lapsen oman kokemuksen valossa. Yhteiskunnallinen Korkeakoulu.

Mattila, Ritva (1954) Holhoojan suostumuksella tapahtuneet huostaanotot ja huostaanotettujen huolto : paikallistutkimus Turun kaupungista vuosilta 1945-1950, joista äärivuosia on tutkittu lähemmin. Yhteiskunnallinen korkeakoulu.

Rantakallio, Eine (1954) Tutkielma 4-11 -vuotiaitten kasvatti- ja sijoituslasten kehitystarpeiden tyydyttämisestä Alatornion kunnassa. Yhteiskunnallinen korkeakoulu.

Rautanen, Elina (1954) Laitos vai kasvatuskoti. Huoltaja (42) 17, 414-420.

Rautanen, Elina (1954) Perheryhmäkoti. Pelastakaa lapset 1954:6, 18-19.

Saari, Erkki (1954) Valtion koulukoteihin saapuneet pojat vuosina 1945-1949. Sosiaalinen aikakauskirja 1954:7-8 (48), 223-236, 294.

Saari, Erkki (1954) Koulukotisijoitus ja sen edellytykset. I. Pelastakaa lapset 1954:4, 3-4.

Saari, Erkki (1954) Koulukotisijoitus ja sen edellytykset. II. Pelastakaa lapset 1954:5, 4-6.

T. S. (1954) Keskustelua kasvatuskotityöstä. Pelastakaa lapset 1954:6, 26.

Utriainen, Tuija (1954) Koskenkylän poikakodista vuosina 1949-50 päässeet pojat ja heidän elämänmenonsa poispääsyä lähinnä seuraavina vuosina. Tutkielma sosiaalihuoltajatutkintoa varten Yhteiskunnallisessa Korkeakoulussa.

Lapsi ja kasvatuskoti (1955). Lastensuojelun Keskusliiton julkaisu n:o 19.

Nurminen, Raija (1955) Lasten kasvatus rahan käyttöön lastenkodissa. Yhteiskunnallinen korkeakoulu.

Houvela, Raija (1956) Kasvattilapsisuhteen päättyminen ja siihen vaikuttaneet syyt sekä lapsen tämänjälkeinen sijoittuminen Riihimäen kauppalassa 1951-1955. Yhteiskunnallinen korkeakoulu.

Kopra, Margit (1956) Kasvattilasten valvonnasta. Pelastakaa lapset 1956:1, 4-6.

Koski, Maija-Liisa (1956) Kasvatusäidin ongelmia. Pelastakaa lapset 1956:3, 7, 16, 21.

Taskinen, Terttu (1956) Joensuun kaupungin lastenkodista vuosina 1946-1950 poistuneiden lasten lastenkotihoito ja sijoittuminen yhteiskuntaan. Yhteiskunnallinen korkeakoulu.

Vuorinen, Aino (1956) Perttulan koulukodissa olevat nuoret ja ne seikat, jotka aiheuttavat jatkuvan laitoksessa olon. Yhteiskunnallinen korkeakoulu.

Rautanen, Elina (1957) Kasvatuskotien puutteesta. Pelastakaa lapset 1957:2, 3-4.

Oksanen, Taimi (1957) Koulu-, työ- ja vapaa-aikatoiminta Pernasaaren koulukodissa. Yhteiskunnallinen korkeakoulu.

P. V. (1957) Murrosikää nuoremmat huostaanotettujen lasten suurin ryhmä. Huoltaja (43) 11-12, 360-365.

Pohjalainen, Niilo (1957) Piirivalvoja-kaitsijajärjestelmä. Huoltaja (45) 18, 537-539.

Rissanen, Timo (1957) Eduskunnan oikeusasiamiehen vv. 1951-1955 ratkaisemat huoltolaitosten toimintaa koskevat kantelut. Yhteiskunnallinen korkeakoulu.

Toivola, Osmo (1957) Näkemyksiä sosiaalitarkkaajista, heidän koulutuksestaan, asemastaan ja tehtävästään. Huoltaja (45) 20, 599-602.

Viljakainen, Kaija (1957) Ryhmäkäyttäytymisestä koulukotiyhteisössä : sosiaaliset suhteet ja psyykkinen rakenne koulukotipoikien ryhmäkäyttäytymiseen vaikuttavina tekijöinä. Yhteiskunnallinen korkeakoulu.

Weckström, Raili (1957) Nukarin lastenkodin toiminta. Yhteiskunnallinen korkeakoulu.

Jalo, Margit (1958) Hoitomaksujen suuruus lasten yksityiskotihoidossa. Huoltaja (46), 242-243.

Perhehoidon valvonta kiertohaastattelun aiheena (1958) Huoltaja (46) 3, 64-69.

Öhman, Raija (1958) Suomalainen kotikuntalastenkoti. Yhteiskunnallinen korkeakoulu.

Anttila, Kaija (1959) Koulukodin kuraattoritoiminta. Yhteiskunnallinen korkeakoulu.

Huvinen, Ulla-Maija (1959) Kotimäen lastenkoti ja sen toiminta. Yhteiskunnallinen korkeakoulu.

Kaijunpää, Anja (1959) Lastenkotilasten pelot ja niiden suhde eideettisyyteen. Yhteiskunnallinen korkeakoulu.

Kettunen, Ulla (1959) Tutkielma lastenkotilasten keskinäisistä ystävyyssuhteista ja niihin vaikuttavista tekijöistä. Yhteiskunnallinen korkeakoulu.

Salmela, Kaija-Liisa (1959) Jämsän kunnan perhehoitoon sijoitettujen lasten koulunkäynti ja ammattiopin saanti vv. 1955-58. Yhteiskunnallinen korkeakoulu.

Suometsä, Saara (1959) Lasten sijaiskasvatustoiminta Suomessa. Lastensuojelun keskusliitto.

Kasvatuskodeista ja –lapsista (1960) Pelastakaa lapset 1960:3, 18, 22.

Heinonen, Ritva (1960) Kullatorpan lastenkoti ja sen toiminta. Yhteiskunnallinen korkeakoulu.

Palonen, Lahja (1960) Lasten viihtyminen Hyvösen lastenkodissa. Yhteiskunnallinen korkeakoulu.

Saari, Erkki (1960) Vaikeiden lasten sijaiskasvatus. Pelastakaa lapset 1960:1, 10-11, 26.

Sovala, Sinikka (1960) Päiväkummun lastenkoti ja sen toiminta. Yhteiskunnallinen korkeakoulu.

Heinonen, Irja (1961) Lastenkodinlapset kouluyhteisön jäseninä. Yhteiskunnallinen korkeakoulu.

Karjalainen, Hilma (1961) Orpokotiyhdistys Siunauksela r.y:n ja Siunakselan lastenkodin toiminta. Yhteiskunnallinen korkeakoulu.

Kääriäinen, Orvokki (1961) Järvilinnan vastaanottokotiin vuosina 1956-1959 lastenkodeista saapuneet pojat. Yhteiskunnallinen korkeakoulu.

Linkola, A. (1961) Mietteitä laitosjohtajasta. Huoltaja (49) 9, 277-280.

Minkkinen, Jaakko (1961) Lastensuojelun pulmakohtia. Huoltaja (49) 18, 508-511; 20, 580-585; 21, 612-615.

Nikkilä, Matti 1961: Metsolan lastenkodin poikien sosiaalinen tausta. Yhteiskunnallinen korkeakoulu.

Olkkonen, Irma (1961) Kasvattilapsisuhteen syntyminen. Yhteiskunnallinen korkeakoulu.

Tapaninen, Anna-Liisa (1961) Sosiaalilautakunnan huostaan otettujen lasten ja kasvattilasten perhehoito oikeudellisena ja käytännöllisenä lastensuojelutoimintana. Tutkielma sosiaalihuoltajan loppututkintoa varten. Yhteiskunnallinen korkeakoulu.

Valvi, Manninen (1961) Hämeenpuiston poikakodin poikien sosiaalinen tausta. Tutkielma Yhteiskunnallisen Korkeakoulun sosiaalihuoltajatutkintoa varten.

Kaara, Anja (1962) Lasten sijoituskotien valvonta Varkaudessa. Yhteiskunnallinen korkeakoulu.

Kallio, Raija (1962) Vuorelan koulukotiin sijoittamissyynä ollut tyttöjen sopeutumattomuus. Yhteiskunnallinen korkeakoulu.

KM 1962: 54. Lastensuojelukomitean osamietintö N:o I. Ehdotus koulukotilaiksi perusteluineen.

Piirainen, Veikko (1962) Sosiaalilautakunnan huostaan joutuminen turvattoman lapsen kokemuksena. Huoltaja (50) 1-2, 12-17.

Tarvainen, Lauri (1962) Avohuollon kehittämistarpeista. Huoltaja (50) 23, 803-806, 812.

Vuoristo, Osmo  (1962) Lastensuojelutyön luonteen muuttuminen. Huoltaja (50) 23, 800-803.

Hautajoki, Liisa (1963) Lastensuojelun kehitys Suomessa vuoden 1936 jälkeen virallisen tilaston mukaan. Yhteiskunnallinen korkeakoulu.

KM 1963: 3. Lastensuojelukomitean osamietintö N:o II. Ehdotus eräiksi muutoksiksi ehdotukseen koulukotilaiksi sekä ehdotus koulukotiasetukseksi.

Rautanen, Elina (1963) Lasten sijoittamistoiminta. Huoltaja (51) 7, 213-215.

Rautanen, Elina (1963) Lasten sijoitustoiminta. II. Perheryhmä- ja yksityiskoti. Huoltaja (51) 8, 239-242.

Heiskanen, A. E. (1964) Lastensuojelutyömme tarkoituksenmukaisuudesta, tehokkuudesta ja taloudellisuudesta. Huoltaja (52) 11-12, 347-350, 354.

Herlevi, Helena (1964) Huoltolaitoksen henkilökunnan vuosilomat : tutkimus vuosilomien järjestelystä kaupungin, maalaiskunnan ja yksityisen lastenkodin piirissä vuosina 1962 ja 1963. Yhteiskunnallinen korkeakoulu.

Kankaanpää, Ritva 1964: Tavallisissa lastenkodeissa ja perheryhmäkodeissa ilmenevästä sosiaalisesta kypsymisestä. Yhteiskunnallinen korkeakoulu.

Liettu, Tuula (1964) Psykiatrisesta hoitolaitoksesta Yläneen tyttökotiin siirrettyjen tyttöjen hoito ja sopeutuminen laitosoloissa. Yhteiskunnallinen korkeakoulu.

Saari, Erkki (1964) Koulukodit suojelukasvatustyön suorittajina. Huoltaja (52) 20, 623-628.

Sinisalo, Leila (1964) Eräiden Tampereen lastenkotien lasten sosiaalinen sijoittuminen koululuokan yhteisöön. Yhteiskunnallinen korkeakoulu.

Suominen, Airi (1964) Kasvattilapsisuhteen pysyvyys. Yhteiskunnallinen korkeakoulu.

Koli, Mirja (1965) Huostaanotto lastensuojelun toimenpiteenä maassamme v. 1945-1962 : Virallisen tilaston mukaan. Sosiaalipolitiikan pro gradu –tutkielma. Yhteiskunnallinen korkeakoulu.

Lausonen, Ansa (1965) Kylliälän koulukodin oppilaiden henkilösuhteet ennen laitossijoitusta. Yhteiskunnallinen korkeakoulu.

Maijala, Olavi (1965) Lapsi sijaiskotihuollossa. Huoltaja (53) 8, 239-241.

Mäki, Helmi (1965) Sosiaalilautakunnat ilman luotettavaa tietoa koulukotijärjestelmästä? Huoltaja (53) 9, 282-284.

Piirainen, Veikko (1965) Sosiaalilautakunnan huostaan joutuminen lapsen omana kokemuksena. Huoltaja (53) 15-16, 443-446, 468; 17, 509-510, 516-517; 18, 547-550; 19, 595-596, 598-599.

KM 1966:A9. Lastensuojelukomitean osamietintö N:o III. Ehdotus lastensuojelulaiksi ja laiksi suojelukasvatuslaitoksista niihin liittyvine asetuksineen.

Lento, Ritva (1966) Tiilinummen lastenkodin toiminta vuosina 1955-1965. Tampereen yliopisto.

Salo, Pirjo (1966) Koulukoteihin sijoitettavien pahantapaisten lasten ja nuorten ympäristöolosuhteet ennen koulukotisijoitusta. Tampereen yliopisto.

Toppari, Lauha (1965) Huollettavien laitossiirtoihin liittyvistä toimenpiteistä. Huoltaja (53) 21, 673-676, 682; 22, 713-716.

Valkama, Aila (1966) Vuorelan koulukodin kirjoista vuosina 1960 ja 1964 poistetut tytöt ja heidän jälkivaiheensa. Tampereen yliopisto.

Haapaniemi, Tarja (1967) Lasten perhesijoituskodit Tampereella. Tampereen yliopisto.

Lahti, Aino (1967) Honkajoen kunnan aluella perhehoidossa olevat lapset. Yhteiskunnallinen korkeakoulu.

Huostaanottomenettely ja nuoren asia oikeudessa (1967). Huoltaja (57), 134.

Julkilausuma. Pelastakaa lapset 1968:2, 1.

Lehti, Aulis (1968) Outamon vastaanottokotiin sijoitettujen poikien koulukäyttäytymisestä ennen laitossijoitusta ja sen aikana. Tampereen yliopisto.

Maijala, Olavi (1968) Lasten laitos- ja perhehuollon kehitys kunnallisessa lastenhuoltotyössä. Pelastakaa lapset 1968:2, 10-12, 19.

Urpo, Pirko (1968) Henkilökunnan kasvatusasenteet Käyrän ja Lausteen koulukodeissa. Tampereen yliopisto.

Jousimaa, Kaarina (1969) On lapsia, joihin inhimillisyys ei ulotu. Huoltaja (59) 22, 764-765.

Jousimaa, Kaarina (1969) ”Huonokin perhe on parempi kuin hyvä laitos”. Pitääkö väite paikkaansa? Huoltaja (59) 10, 348-349.

Jokinen, Kaija (1969) Lastenkotihenkilökunnan kasvatusasenteet. Yhteiskunnallinen korkeakoulu.

Lasten pahoinpitely kodeissa (1969) Huoltaja (58) 10, 362-363.

Nyberg, Max (1969) Harrastustoiminta koulukodissa poikien näkökulmasta. Tampereen yliopisto.

Tammi, Pirkko (1969) Suojelukasvatusperustein huostaanotettujen sijoitukset : paikallistutkimus Helsingin kaupungin lastensuojeluviraston perhehoitoon sijoittamista alaikäisistä. Yhteiskunnallinen korkeakoulu.

Vesterinen, Irja (1969) Valvonta lastensuojelun osana. Tampereen yliopisto.

Anttila, Leena (1970) Koulukodeissa olleiden kotiolot ja niiden yhteys hoitoajan kestoon. Tampereen yliopisto.

Filppa, Raija 1970: Tampereen kaupungin sosiaalilautakunnan huostaanottamien ja perhehoitoon sijoittamien lasten hoidosta ja kasvuympäristöstä. Tampereen yliopisto.

Hirvikorpi, Sirkka-Liisa (1970) Koulukoti : yleisiä toimintamuotoja ja oppilasaineksen rakenteen muutoksia. Tampereen yliopisto.

Kaljunen, Kaarina (1970) Sairilan koulukotioppilaiden kotiolosuhteet ja koulukotisijoituksen toistuvuus. Tampereen yliopisto.

Kyllönen, Ansa (1970) Kylliälän koulukotioppilaiden sosiaalinen tausta ja henkilösuhteet ennen laitossijoitusta ja niiden vaikutus sopeutumattomuuteen. Tampereen yliopisto.

Naukkarinen, Marjatta (1970) Kunnallisten lastensuojelukustannusten kehitys huoltotilaston mukaan vuosina 1937-1966. Tampereen yliopisto.

Vuorelainen, Sirpa (1970) Vuorelan koulukodin kirjoista vuosina 1955-69 poistetuista

jatkokoulutukseen lähteneet ja heidän menestymisensä. Tampereen yliopisto.

Stenfors, Liisa (1970) Sijaiskasvatus lastenhuollon menetelmänä. Tampereen yliopisto.

Väisälä, Oili (1970) Henkilökunnan mielipiteet lastenkodin järjestyssäännöistä. Yhteiskunnallinen korkeakoulu.

Wiegand, Erja (1970) Kasvatuskotisijoitusten tyydyttävyyden ennustamismahdollisuuksista. Helsingin yliopisto.

Asikainen, Ilkka (1971) Kasvattilapsisuhteen syntyminen. Tampereen yliopisto.

Heinonen, Veijo (1971) Koulukodit epäsosiaalisten nuorten huollossa. Tampereen yliopisto.

Heinänen, Arja (1971) Syyllisten takaa-ajosta myönteiseen informaatioon. Huoltaja (59) 24, 939-942.

Jaakkola, M. (1971) Kuritusvallasta. Lapsi ja nuoriso 4, 135.

Jousimaa, Kaarina (1971) Pahantapaisuus on liian kauan jatkunutta turvattomuutta. Huoltaja (59) 5, 140.

Nokelainen, Sirkka (1971) Koulukotioppilaiden lomista : tutkimus Sairilan, Koivikon ja Kotiniemen koulukodeista. Tampereen yliopisto.

Puhakka, Marjut (1971) Lasten vapaudenriisto yhteiskunnallisena ongelmana. Tampereen yliopisto.

Päivänsalo, Terttu (1971) Pakkohuostaanotto : sosiaaliministeriön ratkaisemat pakkohuostaanotot vuosina 1955-1967. Tampereen yliopisto.

Rautanen, Elina (1971) Onko suomalainen yhteiskunta välinpitämätön. Pelastakaa lapset 1971:1, 2.

Rontu, Mirja-Liisa (1971) Turvattomien lasten huollon perusteet ja huostaanoton syitten vaihtelu kaupungeissa, kauppaloissa ja maalaiskunnissa vv. 1955-1967. Tampereen yliopisto.

Sosiaalilaitostutkimus : koulukodit : tutkimusraportti 31.12.1970 (1971) Valtiovarainministeriö, järjestelyosasto & Oy Mec-Rastor ab., 1971.

Taipale, V. Moren, R. Pilva, T. ja Valanne, E. H. (1971) Pahoinpidellyn lapsen kokemuksista. Suomen lääkärilehti 26, 2810-2184.

Thomasson, B. (1971) Lasten pahoinpitely. Suomen lääkärilehti 26:3473-3484.

Vallikari, R. (1971) Pahoinpidelty lapsi I-II. Medisiinari 6 ja 7.

Wiegand, Eira (1971) Voidaanko sijoitushoidon onnistumista ennustaa? Huoltaja (59) 4, 101-106.

Brusila, Johanna (1972) Koulukoti ja Vuorelan tyttöjen sosiaalinen tausta vuosina 1967-1971. Tampereen yliopisto.

Epäoikeudenmukainen verotus uhkaa sijaiskotitoimintaa (1972) Huoltaja (60) 19, 792-793.

Husso, Marketta 1972: Perhehoito suojelukasvatuksen menetelmänä. Tampereen yliopisto.

Laitakari, Riitta-Leena (1972) Koulukotipoikien tausta, epäsosiaalisuus ja heihin kohdistuneet avohuollon suojelukasvatukselliset toimenpiteet. Tampereen yliopisto.

Lehtola, Marita (1972) Kasvattilapsisuhteen syntyminen kasvatuskotiin. Tampereen yliopisto.

Lastenkotien sisäinen toiminta (1972) Lastensuojelun keskusliiton julkaisu N:o 49.

Rauhala, Urho (1972) Koulukotipoikien ja nuorisovankien myöhemmät elämänvaiheet : tutkimus sosiaalisen taustan, henkilökohtaisten ominaisuuksien ja laitoshoidon vaikutuksista koulukotipoikien ja nuorisovankien myöhempiin elämänvaiheisiin. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö.

Rissanen, Jori R. (1972) Huomio sijaiskotitoimintaan. Huoltaja (60) 17, 671.

Keskitalo, Eija (1973) Koulukoti sosiaalisena instituutiona : tutkimus erään koulukodin toiminnasta, sen oppilas- ja henkilökuntayhteisöstä ja niiden välisestä vuorovaikutuksesta. Tampereen yliopisto.

Keränen, Ulla 1973: Perhehoito sosiaalihuollon työmuotona. Tampereen yliopisto.

Laitinen, Ritva 1973: Sosiaalihuoltajat sosiaalityössä : tutkimus vuosina 1944-69 valmistuneista sosiaalihuoltajista. Tampereen yliopisto.

Orre, Taisto 1973: Outamon vastaanottokoti ja sen oppilasaines vuosina 1961 -1963, sekä oppilaiden myöhempi rikollisuus ja eräistä siihen liittyvistä tekijöistä. Tampereen yliopisto.

Rönkä, T. (1973) Rangaistus – kasvatustako?. K 8, Mannerheimin Lastensuojeluliitto.

T., U. (1973) Sijaiskotien hoitomaksut ja niiden verottaminen. Huoltaja (61) 1, 13.

Lasten pahoinpitely : esiintyminen, tausta, seuraukset, ennaltaehkäisyn keinot (1974) Lapsiraportti A 18. Mannerheimin lastensuojeluliiton julkaisu.

Lehtonen, Tuula 1974: Suojelukasvatussyistä huostaanotettujen nuorten jälkiselviytyminen. Tampereen yliopisto.

Saunamäki, Pekka (1974) Järjestyshäiriöt ja niiden käsittely Kotiniemen koulukodissa ja Yläneen tyttökodissa. Tampereen yliopisto.

Airaksinen, Anna-Kaarina 1975: Huostaanotto ja lasten perhesijoitukset. Tampereen yliopisto.

Heiskanen, Aino (1975) Kasvatusasenteista ja -käytännöstä Lausteen poikakodissa. Tampereen yliopisto.

Hinkkanen, Esa (1975) Lastenkodeissa kasvaneiden mustalaisnuorten sosiaalistuminen. Huoltaja (63) , 430.

Kivimäki, Jarmo (1975) Koulukotilaitoksemme päämäärät ja niiden toteutuminen 1960- ja 1970-lukujen ideologioiden valossa. Tampereen yliopisto.

Korvenmaa, Pentti (1975) Lasten sijaishuolto läänin laajuiselle kuntainliitolle?, Huoltaja (63) 3, 76-79.

Lähteinen, Irmeli (1975) Kylliälän koulukodista vuosina 1971-1973 koevapauteen siirtyneet oppilaat ja heidän menestymisensä koulukotivaiheen jälkeen. Tampereen yliopisto.

Millaista korvausta sijaisperheiden pitäisi saada (1975) Huoltaja (63) 1-2, 34.

Häyrynen, Harri 1976: Sijaiskotitoiminta sijaisvanhempien arvioimana : (paikallistutkimus Tampereen kaupungin sosiaalilautakunnan sijoittamien lasten sijaiskodeista). Tampereen yliopisto.

Mattsén, Kirsi (1976) Turvattomina huostaanotettujen lasten huoltomuodon valinnasta. Tampereen yliopisto.

Oinonen, Anja 1976: Perhehoidossa olleitten nuorten jälkiselviytyminen. Tampereen yliopisto.

Salminen, Marjatta (1976) Lastenkotilasten myöhempi yhteydenpito laitokseen. Tampereen yliopisto.

Honkola, Armi (1977) Kotiniemen koulukodista vuosina 72-75 koevapauteen lähteneiden oppilaiden jälkivaiheista. Tampereen yliopisto.

Levander, Kristiina (1977) Eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisema huoltolaitosten toimintaa koskevat kantelut ja huoltolaitoksissa tekemät tarkastukset vuosina 1971-1975. Sosiaalihuoltajatutkinnon laitoshuollon linjan tutkielma. Tampereen yliopisto.

Maanoja, Merituuli 1977: Tutkimus alle kouluikäisten lasten sijaishoidon järjestelyyn liittyvistä ongelmista Kemin kaupungissa keväällä 1977. Tampereen yliopisto.

Nieminen, Kaarina (1977) Perhe- ja nuortenkodin nuorten elämäntavasta. Tampereen yliopisto.

Eskola, Meri-Sisko (1978) Helsingissä turvattomina huostaanotettujen lasten sijoitustoiminta yksityiskoteihin. Tampereen yliopisto.

Kauhanen, Seija. ; Purssila, Marketta 1978: Lastenkotihenkilökunnan keskuudessa esiintyvästä työpaikan vaihtohalukkuudesta ja –haluttomuudesta. Tampereen yliopisto.

Oksanen, Helena 1978: Vertaileva tutkimus huostaanotettujen lasten yksityiskotisijoitusten ja pitkäaikaisten lastenkotisijoitusten välillä. Tampereen yliopisto.

Pihlajamäki, Pirjo (1978) Koivikon koulukodista vuosina 1968-75 kotiutettujen oppilaiden sopeutuminen yhteiskuntaan laitosvaiheen jälkeen. Tampereen yliopisto.

Arajärvi, Terttu (1979) Käyttäytymishäiriöiset lapset ja nuoret. Teoksessa Lasten erityishuolto ja –opetus Suomessa. Lastensuojelun Keskusliitto.

Kuusi, Elina (1979) Kasvatuslaitoksista koulukoteihin : suojelukasvatuslaitosten toiminnasta ja tavotteista ennen ja jälkeen vuoden 1936 LSL:n ja vuoden 1940 NuorRikL:n antamisen. Tampereen yliopisto.

Kolkka, Marjo & Salmikallio, Heli 1979: Sijaiskotien kouluttaminen. Tampereen yliopisto.

Runsas, Reijo (1979) Lasten ja nuorten sosiaaliset häiriöt. Teoksessa Lasten erityishuolto ja –opetus Suomessa. Lastensuojelun Keskusliitto.

Simola, Erja (1979) Koulukotipoikien kasvuolosuhteiden ja taustatekijöiden yhteydestä heidän sosiaaliseen sopeutumattomuuteensa. Tampereen yliopisto.

Herrala, Pirjo; Moilanen, Pirjo ja Turunen, Aili (1980) Sijaiskodissa kasvaneiden nuorten sosiaalinen kehitys ja heidän perhehoitoon liittyvät kokemuksensa. Jyväskylän yliopisto.

Kiiski, Soile (1980) Koivikon koulukotiin vuosina 1968-1979 sijoitettujen tyttöjen sosiaalinen tausta ja ongelmien alkaminen. Tampereen yliopisto.

Laitila, Maija (1980) Oppilaiden viihtyminen ja sopeutuminen Kylliälän koulukotiin ja Pohjolan poikakotiin. Tampereen yliopisto.

Tuominen, Anna-Liisa (1980) Missä viipyvät uudistukset kasvattilasten aseman parantamiseksi. Lapset ja yhteiskunta (39) 9, 441-442.

Korpilahti, Marja & Peltoniemi, Teuvo (1981) Lasten pahoinpitely – historia, olemus ja yleisyys. Lapset ja yhteiskunta (40) 10.

Kuukkula, Anita 1981: Sijaiskotitoiminta Porissa : (paikallistutkimus Porissa turvattomuussyistä huostaanotettujen lasten sijaiskodeista). Tampereen yliopisto.

Lindroos, Raili (1981) Sijaiskotitoiminta Tampereella : lasten ja sijaisvanhempien vuorovaikutus, esiintyneet vaikeudet ja sijoituksen onnistuneisuus. Tampereen yliopisto.

Perheväkivalta- ja lasten pahoinpitelybibliografia (1981) Teuvo Peltoniemi & Pirjo Honkavaara. Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos & Lastensuojelun keskusliitto.

Kuka lasta suojelee? (1982) Lastensuojelu Suomessa 1. Lastensuojelun Keskusliitto.

Lakka, Merja & Tuovinen, Leena 1982: Lasten ja nuorten yksityiskotisijoitukset sosiaalihuollon näkökulmasta tarkasteltuna : tutkimus sosiaalityöntekijöiden näkemyksistä kahdeksassa Kymen läänin kunnassa. Tampereen yliopisto.

Loueranta, Ulla-Maija & Mäkinen, Outi (1982) Pohjolan Poikakodin entisten oppilaiden ammattikoulumenestys. Tampereen yliopisto.

Merta, Kaarina (1982) Seurantatutkimus Helsingin kaupungin lastensuojelukasvatussyistä perhehoitoon sijoittamista lapsista ja nuorista. Tampereen yliopisto.

Taskinen, Sirpa (1982) Lasten pahoinpitely ja hoidon laiminlyönti. Sosiaalihallitus.

Kela, Arja & Wallenius, Kristiina (1983) Lastensuojelun asiakasperheet kaupunkiyhteisössä : tutkimus perheiden ongelmien kasautumisesta ja viranomaisten auttamismahdollisuuksista viidessä lasten pahoinpitelytapauksessa. Tampereen yliopisto.

Mattila, Risto (1983) Kunnallisen lastenkotilaitoksen synty ja kehitys Suomessa. Tampereen yliopisto.

Nyman, Kaija (1983) Vertaileva tutkielma lastenkotinuorten maailmankuvasta. Tampereen yliopisto.

Rämö, Harri (1984) Toijalan lastenkoti vuosina 1918-1984. Tampereen yliopisto.